معرفی

مشخصات فردی

قاسم آقاجان زاده کیاسی

نام - نام خانوادگی : قاسم   آقاجان زاده کیاسی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آموزش زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش زبان و ادبیات انگلیسی- زبان شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

قاسم آقاجان زاده کیاسی
قاسم آقاجان زاده کیاسی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    مربی
^